กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง

กรมประชาสัมพันธ์
loading...

อัพเดท ข่าวเปิดสอบ ทุกหน่วยงาน

กรมประชาสัมพันธ์
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(2) ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
(4) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
(5) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในเรื่องดังต่อไปนี้
– ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
– วิศวกรรมสายอากาศ ไมโครเวฟ/การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
– ระบบสายส่งและระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
– วิทยุกระจายเสียงระบบ AM และระบบ FM
– เทคโนโลยีดิจิตอลในวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ด้านให้บริการวิทยุและโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
– หลักการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต
– ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอิเล็กทรอนิกส์
– ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง ไมโครเวฟ และดาวเทียม
– แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลตามประกาศของ กสทช.
ทักษะ/สมรรถนะ : ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.prd.go.th

สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ “@”ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบ #กรมประชาสัมพันธ์ +ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


– ถาม – ตอบ กรมประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
– ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน
– หลักการสอบสัมภาษณ์ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

(+++เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

#นักสื่อสารมวลชน (ป.ตรีทุกสาขา)
#ดุริยางคศิลปิน สากล
#นักวิชาการคอมพิวเตอร์
#นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
#นักวิชาการเงินและบัญชี
#นักสื่อสารมวลชน
#นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)
#นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)
#นักประชาสัมพันธ์
#นักประชาสัมพันธ์ (ด้านภาษาอังกฤษ)
#นักทรัพยากรบุคคล
#เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
#เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
#นายช่างภาพ
#นายช่างไฟฟ้า
#ผู้ประกาศและรายงานข่าว

(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. นักจัดการงานทั่วไป
4. เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ
5. นักวิชาการพัสดุ
6. นิติกร
7. นักวิชาการเงินและบัญชี
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

[/b][/size]


ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ?
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ

วิธีการสั่งซื้อ

กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE @

กดเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน QR CODE LINE ID 0981081851

*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว}
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465
ธนาคารกสิกรไทย
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070
ธนาคารกรุงไทย
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080

+++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c
+++ Line @ : @qod6536c ใส่ “@” ด้วยนะครับ
+++ Line ID : 0981081851
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z

1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน “เที่ยงคืน” (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์)
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)

#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
#แนวข้อสอบ #กรมประชาสัมพันธ์
#แนวข้อสอบ #กปส.
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต
#แนวข้อสอบ #สปข.
#แนวข้อสอบ #ประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่
#แนวข้อสอบ #ปชส.
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฏร์ธานี
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
#แนวข้อสอบ # สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงราย
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครนายก
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นครราชสีมา
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
#แนวข้อสอบ # สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
#แนวข้อสอบ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ #กปส. #ปชส. #สปข. #ทุกตำแหน่ง #2560

(ดูแล้ว 38 ครั้ง : ดูแล้ว 1 ครั้ง วันนี้)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


loading...
BY SAKHIRAN @